Japanese Proteomics Society

HOME > JHUPO Organizational Structure

JHUPO Organizational Structure

General Council Members

President

Yasushi Ishihama / Kyoto Univ.

Vice President

Hiroyuki Kaji / NAIST

Council Members

Jun Adachi / NIBIOHN
Norie Araki / Kumamoto Univ.
Naoshi Domae / RIKEN
Daisuke Higo / Thermo Fisher Scientific
Kazufumi Honda / National Cancer Center
Shin Kawano / DBCLS
Takeshi Kawamura / Univ. Tokyo
Yusuke Kawashima / RIKEN
Yayoi Kimura / Yokohama City Univ.
Keiji Kito / Meiji Univ.
Setsuko Komatsu / Univ. Tsukuba
Tadashi Kondo / National Cancer Center
Hidetaka Kosako / Tokushima Univ.
Kazuishi Kubota / Daiichi Sankyo RD Novare Co., Ltd.
Masaki Matsumoto / Kyushu Univ.
Yoshiya Oda / Univ. Tokyo
Sumio Ohtsuki / Kumamoto Univ.
Shujiro Okuda / Niigata Univ.
Yoichi Sakakibara / Univ. Miyazaki
Kazuyuki Sogawa / Azabu Univ.
Naoyuki Sugiyama / Kyoto Univ.
Toshifumi Takao / Osaka Univ.
Koji Ueda / Japanese Foundation for Cancer Research

Inspector

Toshifumi Takao / Osaka Univ.
Yoshiya Oda / Univ. Tokyo

Secretary General

Masaki Matsumoto / Kyushu Univ.