JHUPO Human Liver Proteomics

ワークショップ2003

参加予定者 Workshop Participants(Tentative)

(敬称略、順不同 2003年8月4日現在)Akira  Tsugita

Proteo. Res. Lab.

Kiwamu  Okita

Yamaguchi University Hospital

Michie  Sakamoto

Keio University

Tadashi  Kondo

National Cancer Center

Shuichi  Kaneko

Kanazawa University

Toshifusa  Toda

Metropolitan Institute for Gerontology

Katsutoshi  Yoshizato

Hiroshima University

Yasuhiro  Kuramitsu

Yamaguchi University

Yo  Tabuse

NEC Corp.

Motonari  Takashima

Yamaguchi University Hospital

Takuji  Nabetani

Proteo. Res. Lab.

Kazuyuki  Nakamura

Yamaguchi University

Masao  Sato

NEC Corp.

  

  


戻る